Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica ul. Iwaszkiewicza 5 serwis informacyjny
O firmie
Przedmiot działalności
Działy i organizacja
Struktura własnościowa
Majątek
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Rejestry
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • DZIAłY I ORGANIZACJA

    STATUT

  STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY


  Lista załączników
  1. Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
  2. Uchwała nr XL/1222/13 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legni
  3. Uchwała nr LIII/1948/14 w sprawie statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy
  4. Uchwała nr XXXII/1039/17 w sprawie statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Legnicy
    udostępnił Magdalena Kądziołka dnia 2013-03-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Kontrola zarządcza

  Kontrola Zarządcza Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy


  Lista załączników
  1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
  2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013
  3. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014
  4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015
  5. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016
  6. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
  7. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018
    udostępnił Magdalena Kądziołka dnia 2013-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Regulamin Organizacyjny

   

  DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  DZIAŁ II. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  Rozdział I. Postanowienia ogólne

  Rozdział II. Opieka stacjonarna

  Rozdział III. Lecznictwo ambulatoryjne

  Rozdział IV. Pracownie diagnostyczne

   

  DZIAŁ III. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK LUB KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU

  Rozdział I. Postanowienia ogólne

  Rozdział II. Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze

  Rozdział III. Struktura organizacyjna, podległość i zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu

   

  DZIAŁ IV. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

   

  DZIAŁ V. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

  Rozdział I. Postanowienia ogólne

  Rozdział II. Zasady przebywania na terenie Zakładu osób trzecich

  Rozdział III. Zasady pobierania opłat i udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta

  Rozdział IV. Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

   

  DZIAŁ VI. OBOWIĄZKI ZAKŁADU W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA

   

  Rozdział I. Postępowanie w sytuacji zgonu pacjenta

  Rozdział II. Zasady i tryb pobierania komórek, tkanek i narządów od osób zmarłych

   

  DZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  Lista załączników
  1. Regulamin Organizacyjny
  2. Załącznik nr 1 Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
  3. Załącznik nr 2 Struktura organizacyjna zakładów leczniczych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyc
  4. Załącznik nr 3 Cennik usług medycznych i niemedycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczneg
    udostępnił Magdalena Kądziołka dnia 2013-10-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra