Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica ul. Iwaszkiewicza 5 serwis informacyjny
O firmie
Przedmiot działalności
Działy i organizacja
Struktura własnościowa
Majątek
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Rejestry
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • REJESTRY

    Prowadzone rejestry

  Rejestr pacjentów leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy prowadzony jest przy wykorzystaniu programu komputerowego i zawiera:

  • Księga główna przyjęć i wypisów
  • Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć
  • Księga ruchu chorych oddziału szpitala
  • Księga zabiegów
  • Księga raportów lekarskich w poszczególnych oddziałach
  • Księga raportów pielęgniarskich w poszczególnych oddziałach
  • Księga główna przychodni
  • Księga pracowni diagnostycznej
  • Księga kontroli środków odurzających i psychotropowych
  • Książka transfuzyjna
  • Karty zgonu
  • Rejestr zakażeń zakładowych


  Pozostałe rejestry zawierające dane osobowe prowadzone w Szpitalu:

  • Dziennik Korespondencyjny - ewidencja całości korespondencji wpływającej i wychodzącej
  • Rejestr kontroli
  • Centralny Rejestr Umów
  • Ewidencja pracowników Szpitala
  • Rejestr skarg i wniosków
  • Rejestr zarządzeń Dyrektora Szpitala
  • Rejestr upoważnień Dyrektora Szpitala (rejestr zawiera imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, której udzielono upoważnienia, zakres upoważnienia oraz datę wystawienia tego upoważnienia)
  • Rejestr czytelników biblioteki
  • Rejestr wolontariuszy
  • Rejestr stażystów i praktykantów
  • Rejestr wypadków przy pracy
  • Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu
  • Rejestr chorób zawodowych
  • rejestr umów dotyczących przetargów (udostępnienie dokumentów następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 - tekst jednolity)

   

  • Dokumentacja finansowo-księgowa i płacowa prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 76, poz. 694 z 2002r. z późniejszymi zmianami)
  • Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069).
  • Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej precyzuje zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej wewnętrznej.
  • Informacja na temat danych nie związanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. nr 112, poz. 1198 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

   

  ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

   Prowadzone archiwa dokumentacji medycznej oraz sposób i zasady jej udostępniania

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy prowadzi archiwum dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz udostępnia je zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417).

  Szpital zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

  Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością zakładu opieki zdrowotnej.

  Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

  Szpital udostępnia dokumentację medyczną na pisemny wniosek:

  • pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  • osoby upoważnionej przez pacjenta,
  • upoważnionym podmiotom i organom wymienionym w powołanej wyżej ustawie.

  Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

  Formy udostępniania i zasady odpłatności

  Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej
  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy   
  (Wyciąg z instrukcji IN – 31 „Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów
  Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy”)

  Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniana jest:

  1.  
   1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości (np. dowodu osobistego lub paszportu);
   2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
         a) rodzicom, jeżeli dziecko nie ukończyło 18 roku życia, za okazaniem odpowiedniego dokumentu (dowodu osobistego lub aktu urodzenia dziecka),
         b) opiekunowi ustanowionemu przez sąd za okazaniem orzeczenia (opieka nad małoletnim lub osobą niepełnosprawną oraz osobą ubezwłasnowolnioną, kurator).
   3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu za okazaniem dowodu tożsamości.
   4. Po śmierci pacjenta prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w dokumentacji medycznej lub w pisemnym pełnomocnictwie udzielonym na wypadek śmierci. Pełnomocnictwo wcześniej udzielone przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego zachowuje moc prawną w sytuacji powtarzających się hospitalizacji pacjenta mających miejsce w szpitalu oraz w innych placówkach służby zdrowia, o ile nie zostało odwołane  w formie pisemnej.

  Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

  1. Do wglądu na miejscu w szpitalu lub poradni w obecności lekarza prowadzącego lub   pracownika Statystyki Medycznej (dotyczy dokumentacji w formie papierowej \ i elektronicznej) na  ustny wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej przez pacjenta;
  2. Przez sporządzenie kopii, wyciągów, odpisów z dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej,  na pisemny wniosek (którego wzór określa załącznik nr 1).
  3. Przez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru oraz z zastrzeżeniem i ustaleniem terminu zwrotu po wykorzystaniu dokumentacji, w sytuacji gdy uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji.
   W dokumentacji szpitala, poradni i archiwum zakładowym pozostawia się bezwzględnie kserokopię sporządzoną z oryginału dokumentacji.

  Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

  1. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochronę danych osobowych oraz za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli udostępnia się oryginał dokumentacji;
  2. W razie wydania oryginałów dokumentacji medycznej bezwzględnie pozostawia się kopie tej dokumentacji;
  3. W celu uzyskania wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta zobowiązany jest złożyć pisemny „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” (którego wzór określa załącznik nr 1) w kancelarii szpitala lub za pośrednictwem poczty.
   W przypadku przesyłania prośby mailowo, wymagane jest dołączenie skanu wniosku wraz z podpisem osoby wnioskującej.
  4. Nie udostępnia się dokumentacji medycznej w odpowiedzi na otrzymany faks lub przeprowadzoną rozmowę telefoniczną. Wydanie dokumentacji medycznej następuje dopiero po przedłożeniu wniosku, który stanowi załącznik do otrzymanego faksu;
  5. W trakcie hospitalizacji pacjenta w oddziale dokumentację medyczną częściową mogą udostępnić pracownicy Statystyki Medycznej na pisemny wniosek osoby upoważnionej oraz organów i podmiotów uprawnionych do jej pozyskania. Po sporządzeniu kopii pracownik Statystyki Medycznej powinien zwrócić oryginał na oddział, który ponosi odpowiedzialność za  kompletność dokumentacji medycznej pacjenta w związku z dalszą jego hospitalizacją;
  6. W przypadku odbioru dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej” (wzór, załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji).
  7. Udostępnianie dokumentacji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia lub wpłynięcia wniosku do szpitala.
  8. Pismo przewodnie w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej adresowane do uprawnionych organów po zaopiniowaniu Kierownika Działu Rozliczeń i Statystyki Medycznej, powinien zaakceptować Dyrektor lub Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub osoba przez niego upoważniona.
  9. Wgląd do dokumentacji pacjenta możliwy jest w oddziałach lub poradniach szpitala oraz w Statystyce Medycznej i  w Rejestracji;
  10. Odbiór oryginału, wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej można dokonać w Statystyce Medycznej (poziom -1) lub Rejestracji (I piętro w części administracyjnej budynku głównego szpitala) od godz. 08:00 do 14:00 każdego dnia roboczego. Udostępnianie dokumentacji wymaga potwierdzenia podpisem udostępniającego  dokumentację i odbierającego oraz datą odbioru dokumentacji na piśmie przewodnim lub złożonym wniosku, oraz za okazaniem dowodu tożsamości, lub upoważnienia, chyba że znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta;
  11. Druki wniosku o wydanie wyciągu odpisu lub kopii dokumentacji dostępne są do pobrania na miejscu w szpitalu, w Statystyce Medycznej, w punkcie ksero lub w Rejestracji Ogólnej.  Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępny jest również na stronie internetowej www.szpital.legnica.pl.
  12. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane przez pracownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
  13. Odmawia się wydania dokumentacji medycznej gdy udostępnienie jej jest niemożliwe. Wówczas, wymagana jest pisemna forma odmowy wraz z podaniem przyczyny.

  Zasady odpłatności:

  1. Szpital pobiera opłatę za kserokopie, wyciągi i odpisy dokumentacji medycznej pacjenta w wysokości ustalonej przez Dyrektora szpitala (cenniki szpitalne). Fakturę za wykonaną usługę zobowiązany jest wystawić pracownik Działu Ekonomiczno-Finansowego;
  2. Przy osobistym odbiorze kserokopii dokumentacji medycznej opłaty należy dokonać w punkcie ksero (poziom -1, przy wejściu głównym do szpitala) w godz. od 8.00 do 14.00. Otrzymany dowód wpłaty z kasy fiskalnej należy przedłożyć do wglądu pracownikowi Statystyki Medycznej lub Rejestracji przy odbiorze  dokumentacji. Uprawniony pracownik zobowiązany jest odnotować na wniosku o udostępnienie dokumentacji lub piśmie przewodnim numer paragonu oraz naliczoną kwotę. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty z kasy fiskalnej stanowią podstawę do wydania kserokopii dokumentacji medycznej;
  3. Wybierając sposób odbioru kserokopii poprzez wysyłkę za pobraniem, należy uiścić opłatę w wysokości wskazanej, na konto rachunku bankowego. W przypadku nieodebrania przesyłki, koszt zostanie powiększony o kwotę zwrotu do nadawcy równej kosztowi wysyłki;
  4. Na wniosek instytucji, szpital udostępnia kserokopię dokumentacji medycznej, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Opłata z tytułu wykonanej kserokopii oraz kosztów przesyłki wskazana jest w fakturze przesłanej wraz z dokumentacją, płatnej w terminie 14 dni od daty otrzymania;
  5. Szpital nie pobiera opłat za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej od:

  a) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

  b) Organów rentowych i osób zainteresowanych w sprawach świadczeń z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

  c) Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W tym przypadku na wniosku o wydanie dokumentacji medycznej trzeba wyraźnie to zaznaczyć i okazać dokument potwierdzający.

   

  Przechowywanie dokumentacji medycznej:

   Szpital przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-05-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra