Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica ul. Iwaszkiewicza 5 serwis informacyjny
O firmie
Przedmiot działalności
Działy i organizacja
Struktura własnościowa
Majątek
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Rejestry
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZEDMIOT DZIAłALNOśCI

    Przedmiot działalności

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zwanym dalej Szpitalem jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ,działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

   

  Misja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy:

   "Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie”

   

  Szpital działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 618)
  • innych przepisów dotyczących funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • statutu

  Podmiotem tworzącym i nadzorującym Szpital  jest Województwo Dolnośląskie.

  1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.
  2. Miejscem udzielania świadczeń jest Legnica ul. Iwaszkiewicza 5.
  3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi podmiotami zewnętrznymi zapewniającymi finansowanie działalności leczniczej.

   

  Cele i zadania szpitala:

  1. Celem działania Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
  2. Do zadań Szpitala należy:

      1)       udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych,

      2)       realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia,

      3)       współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia szkoleń i dokształcania osób udzielających świadczeń       zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów określonych w stosownych porozumieniach i umowach,

      4)       prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz działań leczniczo-rehabilitacyjnych,

     5)       realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i obroną ludzkości.,

     6)       realizacja zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych, a także programów zdrowotnych i zadań dodatkowych zleconych przez dysponentów środków publicznych i niepublicznych.

  1. Szpital prowadzi działalność inną niż działalność leczniczą  w zakresie

          1)          najmu wolnych powierzchni będących w jego dyspozycji,

  2)       najmu i dzierżawy wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu itp. zbędnych lub nieprzydatnych dla realizacji podstawowych celów i zadań  określonych w Statucie,

  3)       wypożyczalni sprzętu medycznego,

  4)       wykonywaniu usług technicznych, żywieniowych,

   

  Organy Szpitala:

  1. Dyrektor zarządzający Szpitalem,

  2. Organem doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna.

   

   

    udostępnił Dorota Świecik dnia 2015-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra