Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica ul. Iwaszkiewicza 5 serwis informacyjny
O firmie
Przedmiot działalności
Działy i organizacja
Struktura własnościowa
Majątek
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Rejestry
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Wersja archiwalna publikacji Regulamin Organizacyjny z dnia 2020-01-09 11:59:55

    Regulamin Organizacyjny

   

  DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  DZIAŁ II. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  Rozdział I. Postanowienia ogólne

  Rozdział II. Opieka stacjonarna

  Rozdział III. Lecznictwo ambulatoryjne

  Rozdział IV. Pracownie diagnostyczne

   

  DZIAŁ III. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK LUB KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU

  Rozdział I. Postanowienia ogólne

  Rozdział II. Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze

  Rozdział III. Struktura organizacyjna, podległość i zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych Zakładu

   

  DZIAŁ IV. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

   

  DZIAŁ V. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

  Rozdział I. Postanowienia ogólne

  Rozdział II. Zasady przebywania na terenie Zakładu osób trzecich

  Rozdział III. Zasady pobierania opłat i udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta

  Rozdział IV. Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

   

  DZIAŁ VI. OBOWIĄZKI ZAKŁADU W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA

   

  Rozdział I. Postępowanie w sytuacji zgonu pacjenta

  Rozdział II. Zasady i tryb pobierania komórek, tkanek i narządów od osób zmarłych

   

  DZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    udostępnił Magdalena Kądziołka dnia 2020-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra