Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica ul. Iwaszkiewicza 5 serwis informacyjny
O firmie
Przedmiot działalności
Działy i organizacja
Struktura własnościowa
Majątek
Zamówienia publiczne
Zamówienia na usługi społeczne
Rejestry
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Wersja archiwalna publikacji Regulamin Porządkowy z dnia 2012-01-04 11:06:17

    Regulamin Porządkowy

  1. DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

  2. DZIAŁ II. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
  Rozdział I. Postanowienia ogólne
  Rozdział II. Opieka stacjonarna
  Rozdział III. Lecznictwo ambulatoryjne
  Rozdział IV. Pracownie diagnostyczne

  3. DZIAŁ III. ORGANIZACJA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SZPITALA
  Rozdział I. Postanowienia ogólne
  Rozdział II. Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze
  Rozdział III. Struktura organizacyjna i zakres działania komórek organizacyjnych Szpitala

  4. DZIAŁ IV. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI ZAKŁADAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ 5. DZIAŁ V. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA
  Rozdział I. Postanowienia ogólne
  Rozdział II. Zasady przebywania na terenie Szpitala osób trzecich
  Rozdział III. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta
  Rozdział IV. Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

  6. DZIAŁ VI. OBOWIĄZKI SZPITALA W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA
  Rozdział I. Postępowanie w sytuacji zgonu pacjenta
  Rozdział II. Zasady i tryb pobierania komórek, tkanek i narządów od osób zmarłych

  7. DZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE    udostępnił Magdalena Kądziołka dnia 2012-01-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra