Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica ul. Iwaszkiewicza 5 serwis informacyjny
O firmie
Przedmiot działalności
Działy i organizacja
Struktura własnościowa
Majątek
Zamówienia publiczne
Rejestry
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • REJESTRY

    Prowadzone rejestry

  Rejestr pacjentów leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy prowadzony jest przy wykorzystaniu programu komputerowego i zawiera:

  • Księga główna przyjęć i wypisów
  • Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć
  • Księga ruchu chorych oddziału szpitala
  • Księga zabiegów
  • Księga raportów lekarskich w poszczególnych oddziałach
  • Księga raportów pielęgniarskich w poszczególnych oddziałach
  • Księga główna przychodni
  • Księga pracowni diagnostycznej
  • Księga kontroli środków odurzających i psychotropowych
  • Książka transfuzyjna
  • Karty zgonu
  • Rejestr zakażeń zakładowych


  Pozostałe rejestry zawierające dane osobowe prowadzone w Szpitalu:

  • Dziennik Korespondencyjny - ewidencja całości korespondencji wpływającej i wychodzącej
  • Rejestr kontroli
  • Centralny Rejestr Umów
  • Ewidencja pracowników Szpitala
  • Rejestr emerytów i rencistów
  • Rejestr skarg i wniosków
  • Rejestr zarządzeń Dyrektora Szpitala
  • Rejestr upoważnień Dyrektora Szpitala (rejestr zawiera imię i nazwisko oraz stanowisko osoby, której udzielono upoważnienia, zakres upoważnienia oraz datę wystawienia tego upoważnienia)
  • Rejestr czytelników biblioteki
  • Zbiór danych dotyczący darczyńców
  • Rejestr wolontariuszy
  • Rejestr stażystów i praktykantów
  • Rejestr wypadków przy pracy
  • Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu
  • Rejestr chorób zawodowych
  • rejestr umów dotyczących przetargów (udostępnienie dokumentów następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówienień publicznych (Dz.U. z 2007r, nr 223, poz. 1655)

   

  • Dokumentacja finansowo-księgowa i płacowa prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 76, poz. 694 z 2002r.)
  • Udostępnianie danych zawartych w posiadanej dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania(Dz.U. Nr 252, poz. 1697).
  • Szczegółowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej precyzuje zarządzenie Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Opolu w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej wewnętrznej.
  • Informacja na temat danych nie związanych z działalnością medyczną udzielane są na pisemny wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (DZ.U. nr 112, poz. 1198 z 2001r.) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101, poz. 926 z 2002r.).

   

  ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

   Prowadzone archiwa dokumentacji medycznej oraz sposób i zasady jej udostępniania

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy prowadzi archiwum dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz udostępnia je zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417).

  Szpital zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

  Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością zakładu opieki zdrowotnej.

  Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

  Szpital udostępnia dokumentację medyczną na pisemny wniosek:

  • pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
  • osoby upoważnionej przez pacjenta,
  • upoważnionym podmiotom i organom wymienionym w powołanej wyżej ustawie.

  Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.

  Formy udostępniania

  Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

  Zasady odpłatności

   Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii Szpital pobiera opłatę na zasadach określonych w w/w ustawie.

   Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

  Przechowywanie dokumentacji medycznej:

   Szpital przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon);
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia);
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-08-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra